Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021. Ngày 26 tháng 7 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Từ ngày 1-7-2021, Luật Cư trú số 68/2020/QH14 sẽ chính thức có hiệu lực.
1. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch...
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. 2. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi,...
Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về việc quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021
Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thông tư...
Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa...
Hưởng ứng và tham gia bình chọn thành phố Huế là thành phố Xanh Quốc tế năm 2016 (từ ngày 26/4/2016 đến ngày 19/6/2016)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 688.089
Truy cập hiện tại 271