Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời sơ tuyển Dự án Chợ Du lịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/03/2019

Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên dự án: Chợ Du lịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng chi phí thực hiện dự án: 948.263.000.000 đồng

Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích đất sử dụng cho dự án: 18,23 ha

Thời gian phát hành HSMST: Từ 25/03/2019 07:00 đến 26/04/2019 08:30

Địa điểm phát hành HSMST: Văn phòng Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế: Lô I25-I26-I27 khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời điểm mở sơ tuyển: 26/04/2019 09:00

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Mục tiêu của dự án: - Hình thành nên Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn, khu bán hàng, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu người dân và khách du lịch. - Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án nói riêng, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.

...........................................................................

Name of procuring entity: null

Project name: Hue Tourism Market, Thua Thien Hue Province.

Total project implementation price: 948.263.000.000 VND

Name and address of land: An Dong Ward, Hue City and Thuy Duong Ward, Huong Thuy Town, Thua Thien Hue Province.

Used Land superficies: 18,23 ha

Time of selling bidding document: From 25/03/2019 07:00 To 26/04/2019 08:30

Place of selling bidding document: Office of the Management Board of Urban Development Areas: Lot I25-I26-I27 South East Thuy An new urban area, Thuy Duong ward, Huong Thuy town, Thua Thien Hue province.

Bid openning time: 26/04/2019 09:00

Project objective: - Forming a trade, service, hotel, sales, entertainment and resort complex to serve the needs of people and tourists. - Create a driving force for socio-economic development in Thua Thien Hue in general, for neighboring localities around the project area in particular, especially create jobs for workers during the implementation process and after completing the project.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.686
Truy cập hiện tại 233