Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017, KẾ HOẠCH GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
Ngày cập nhật 13/04/2018
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ 
KẾ HOẠCH GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018
Theo đó tại Hội nghị đã thực hiện môt số nội dung chính sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
1. Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan chức năng, nhiêm vụ của Ban.
2. Kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
3. Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện kế hoạch công tác năm qua
4. Báo cáo tài chính năm 2017; dự toán thu, chi 2018; Quy chế chi tiêu nội bộ, điều chỉnh, bổ sung năm 2018 của Ban
Công tác này, Kế Toán trưởng sẽ thay mặt lãnh đạo Ban, Phòng Tài chính Kế toán trình bày nội dung trước Hội nghị (có báo cáo riêng).
5. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm qua
Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan có Báo cáo riêng (Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày tại Hội nghị).
6. Báo cáo công tác thi đua năm 2017: Công đoàn có Báo cáo riêng (Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày tại Hội nghị về báo cáo và phát động phong trào thi đua)
7. Trình bày Dự thảo “Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban” điều chỉnh, bổ sung năm 2018: Có Dự thảo riêng về “Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban”
điều chỉnh, bổ sung năm 2018 (đã gửi cho toàn thể viên chức nghiên cứu trước) để tham gia góp ý hoàn thiện nhằm thống nhất tại Hội nghị.
 8. Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018.
II. KẾ HOẠCH GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 20181. 
1.Kế hoạch chỉ tiêu
2. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018
 

 

1. Tại Hội nghị đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Toàn cảnh tại Hội nghị

2. Toàn thể Hội nghị tham gia góp ý kiến đánh giá về thực hiện nhiệm vụ năm qua, kiến nghị đề xuất và đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Một số hình ảnh điển hình tại Hội nghị

3. Tại Hội nghị đã tiến hành biểu dương khen thưởng năm 2017;phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018

Một số hình ảnh điển hình tại Hội nghị

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Giám đốc Ban

Trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh

Tăng danh hiện chiến sĩ thi đua cơ sở

Nội dung chi tiết (có Báo cáo đính kèm).

 

 

Tập tin đính kèm:
Lê Khắc Hòa
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 620.637
Truy cập hiện tại 10